Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Vervroegd instromen op OBS De Klimboom (met 3 jaar en 9 maanden)


Misschien heeft uw kind het echt nodig!

Eerder dan met 4 jaar naar de basisschool!

 

Heeft uw kind een ontwikkelingsvoorsprong, is het de peuterspeelzaal of de kinderopvang ontgroeid en heeft het behoefte aan contact met iets oudere kinderen. Al naar de basisschool gaan past dan wellicht bij de natuurlijke ontwikkeling van uw kind. Hiermee wachten tot uw kind 4 jaar geworden is kan immers leiden tot frustratie-gedrag.


Als we spreken van: “uw kind is er echt aan toe”, gaat het erom dat uw kind een voorsprong (ten opzichte van leeftijdgenoten) heeft met betrekking tot schoolse vaardigheden zoals: lezen, schrijven en rekenen. Uw kind wil ermee aan de slag en op de peuterspeelzaal of de kinderopvang wordt wellicht onvoldoende op die behoefte ingespeeld.


Op OBS De Klimboom is het mogelijk om vanaf 3 jaar en 9 maanden te starten als uw kind eraan toe is!
We hanteren dan instroomcriteria met betrekking tot:

  • Weerbaarheid
  • Zelfredzaamheid (o.a. zindelijk en zichzelf kunnen aan- en uitkleden)
  • Om kunnen gaan met uitgestelde aandacht.

Vervroegde instroomprocedure
De vervroegde instroom gebeurt aan de hand van het doorlopen van een instroomprocedure in nauwe samenwerking en samenspraak met ouders en peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (indien van toepassing). Een onderdeel van de instroomprocedure is de onderbouwing voor vervroegde instroom. We gebruiken daarvoor diverse meetinstrumenten zoals:

  • CITO Taal en Rekenen voor kleuters (midden groep 1)
  • Rapportage vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf
  • Gegevens uit het intakegesprek
  • Observatie gegevens uit de meeloopdagen

De voorsprong die uw kind heeft moet op meerdere plaatsen breed (en langdurig) zijn.


Als uw kind op OBS de Klimboom instroomt vanaf 3 jaar en 9 maanden dan doorloopt het reguliere kleuterprogramma. Bij start wordt er direct gekeken naar de behoefte van uw kind met betrekking tot verbreding en verdieping. Het belangrijkste voor ons is:

 

Kijken naar wat goed is voor uw kind!


Vervroegde instroom betekent automatisch dat we extra aandacht hebben voor zaken die deze kinderen nog moeten leren en daar (indien nodig) extra ondersteuning voor geven.


Uw kind kan bij ons geleidelijk aan wennen aan school. Met de ouders maken we afspraken over het aantal dagdelen op school en hoe we dat kunnen opvoeren.
We kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe de verdere ontwikkeling van uw kind gaat verlopen na de vervroegde instroom. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem, de rapportages en oudergesprekken maken we duidelijke afspraken met elkaar over de te nemen stappen. Op deze manier weten ouders en school waar ze aan toe zijn en kunnen, als dit nodig is, elkaar hierop wijzen. Het is noodzakelijk dat zowel ouders als school verwachtingen naar elkaar uitspreken.


In het eerste schooljaar vinden we het belangrijk dat we regelmatig, tenminste elke
6 weken, een gesprek hebben met de ouders, ook al gaat het goed. Zo blijft iedereen
up to date en kunnen we mogelijke problemen in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en bespreken. Daarnaast wordt de leerplichtambtenaar en Onderwijsinspectie geïnformeerd over de vervroegde instroom van het kind.


klimboom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...